NGA FRYTET E IMANIT

1. Besimtarit i jepet jetë të bukur. 2. Besimtari është nën mbrojtjen e Allahut.  3. Përmirësimi i trashëgimtarëve. 4. Zgjerimi në risk. 5. Arritja e dashurisë së Allahut dhe kënaqësisë së Tij. 6. Siguri në të dy botët. 7. Shijimi i ëmbëlsisë dhe kënaqësisë në adhurime. Dr. Muhamed el-Hebdan Nga arabishtja: Irfan JAHIULIDHJA E DHIKRIT ME VDEKJEN E MIRË

Sigurisht që fjalët më të mira janë fjalët e Allahut të Madhërishëm, të cilat i zbriti në Kuranin Fisnik, por krahas fjalëve në Kuran, Allahu e frymëzoi Muhamedin, sal-lallahu alejhi ue selem, të na përcjellë edhe fjalë të tjera nga Allahu, që ne i njohim si hadithet kudsij – thënie të shenjta. Secili që ka […]
SI DO TË JETË MËNGJESI I PARË NË XHENET?

Ti qëndron në ballkonin e pallatit tënd dhe shikon në thesaret, lumenjtë dhe kopshtet e Xhenetit të Allahut  kurse qiejt dhe toka plotësisht kanë ndryshuar. Lumenj qumështi me shije të pandryshuar, lumenj vere me shije të këndshme për ata që e pinë dhe lumenj prej mjalti të kulluar. Pallate nga ari dhe argjendi. Gurët e […]LAICIZMI DHE RREZIKU I TIJ!!

O ju musliman! Allahu zbriti Kuranin sqarues për çdo gjë, dhe e bëri udhëzim e mëshirë për besimtarët! Dërgoi Muhamedin, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, me udhëzim dhe me të vërtetën, dhe nëpërmjet tij dhe thirrjes së tij, i hapi sytë e të verbërve, dhe veshët e të shurdhërve, dhe zemrat e […]KRIMI I SIHRIT (MAGJISË)

O ju musliman, udhëzimi është dhuratë e Allahut, dhe me të e begaton atë që donë nga robërit e Tij. Allahu na urdhëroi që ta ruajmë këtë begati nga çdo gjë që ia humb shkëlqimin dhe ia dëmton vlerën, mirëpo ka nga njerëzit, të cilët e shitën fenë e tyre lirë, duke mos qenë të […]VLERA E FJALËS LA ILAHE IL-LALLAH

O ju muslimanë, Allahu i Madhëruar na porositi ta përmendim Atë në çdo kohë, pakufishëm, duke na thënë: “O besimtarë, përmendeni shpesh Allahun dhe lavdërojeni Atë në mëngjes dhe në mbrëmje”. Ahzab 41-42. E veçanërisht na urdhëroi ta përmendim pasi të lirohemi nga adhurimet e caktuara, në kohët e tyre të posaçme: “Pasi të kryeni namazin, përmendeni Allahun […]SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË KEQ

Pasi që vendbanimi i robit pas vdekjes së tij është i fshehtë për krijesat dhe dituria është vetëm tek Allahu, nuk i takon askujt që të gjykojë për një krijesë të Allahut se a është banor i xhenetit apo i xhehenemit. Përjashtim bëhet vetëm për ata për të cilët na kanë ardhur citate të qarta […]SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË MIRË

Allahu, azze ue xhel, thotë: “O besimtarë! Kini frikë Allahun ashtu si i takon Atij dhe vdisni vetëm duke qenë myslimanë!” Ali Imran 102, dhe “Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë vdekja!” Hixhr 99. Prej ajeteve kuptojmë se Allahu i porosit robërit e Tij që të stolisen me petkun e devotshmërisë, të jetojnë si musliman dhe të vdesin vetëm si […]