BESIMI NË MELEKËT E ALLAHUT

Allahun e falënderoj prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç se Allahut dhe se Muhamedi, biri i Abdullahit dhe robi i Allahut, është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë […]
TË NGATËRROSH DASHURITË

Prej ligjeve të Allahut në robërit e Tij, vendos besimtarët udhëheqës të njerëzve, dhe i ngritë në shkallën e dinjitetit dhe krenarisë, i shfaqë mbi të tjerët dhe i ndihmon të fitojnë ndaj armiqve të tyre, edhe nëse janë më pak se ata në numër. Allahu thotë: ”Sa herë, me ndihmën e Allahut, një ushtri […]GJENDJA E GRAVE NË XHENET

Pasi që kam hasur në pyetje të shumta rreth gjendjes së grave në xhenet, çfarë i pret ato, kisha dëshirë të i përmbledh disa dobi, për t’ua sqaruar këtë temë atyre, duke vërtetuar me argumente të sakta dhe thënie dijetarësh. Për atë them duke kërkuar ndihmë nga Allahu: Dobia e parë: Nuk u ndalohet grave pyetjet […]JAM I KËNAQUR ME MUHAMEDIN SI I DËRGUAR

Të jesh i kënaqur me Muhamedin sal-lallahu alejhi ue selem si i dërguar është nga kërkesat e saktësimit të besimit. Kështu saktësohet besimi i robit, i cili patjetër duhet të dorëzohet dhe të pranojë se Muhamedi i biri i Abdullahut, i biri i Abdulmutalibit, i biri i Hashimit nga fisi Kurejsh është i dërguar nga Allahu me […]SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË KEQ

Pasi që vendbanimi i robit pas vdekjes së tij është i fshehtë për krijesat dhe dituria është vetëm tek Allahu, nuk i takon askujt që të gjykojë për një krijesë të Allahut se a është banor i xhenetit apo i xhehenemit. Përjashtim bëhet vetëm për ata për të cilët na kanë ardhur citate të qarta […]SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË MIRË

Allahu, azze ue xhel, thotë: “O besimtarë! Kini frikë Allahun ashtu si i takon Atij dhe vdisni vetëm duke qenë myslimanë!” Ali Imran 102, dhe “Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë vdekja!” Hixhr 99. Prej ajeteve kuptojmë se Allahu i porosit robërit e Tij që të stolisen me petkun e devotshmërisë, të jetojnë si musliman dhe të vdesin vetëm si […]XHORXHI, KURBAN BAJRAMI DHE VITI I RI

Xhorxhi është një burrë i cili i ka arritur të pesëdhjetat nga jeta e tij dhe jeton në Uashington me gruan, djalin dhe vajzën e tij. Kur u afrua muaji DhulHixhe, Xhorxhi së bashku me familjen e tij filluan t’i përcjellin lajmet se kur do të fillon saktë dita e parë e DhulHixhes. Burri dëgjonte […]QËNDRIMI I KATËR MEDHHEBEVE LIDHUR ME URIMIN E FESTAVE MOSBESIMTARËVE

Tek Hanefijtë (Allahu i mëshiroftë) Ka thënë Ebu Hafs el-Kebir, Allahu e mëshiroftë: Sikur një person të ketë adhuruar Allahun 50 vite, pastaj vjen në ditën e “Nejruzit” (festë persiane, që do të thotë “dita e gëzimit”) dhe i dhuron disa politeistëve (mushrikëve) ve, dëshiron madhërimin e asaj, ai dite veç ka bërë kufër dhe […]SI TË MBROHEMI PREJ SHEJTANIT DHE VESVESEVE TË TIJ

Allahu prej mirësisë së Tij ndaj robit i bëri disa shkaqe të cilat e mbrojnë robin prej shejtanit dhe i ndihmojnë atij që nëpërmjet këtyre shkaqeve ta largon shejtanin prej vetes. Në vazhdim do t’i ceki dhjetë prej tyre: 1. Kërkimi i mbrojtjes tek Allahu prej shejtanit të mallkuar. (Duke thënë Eudhu bil-lahi mine shejtani […]