sheval

Vlera e agjërimit të gjashtë ditëve të shev-valit dhe disa çështje që lidhen me këto ditë

Pas përfundimit të muajit të begatshëm të Ramazanit muslimanit i përket të vazhdoje rrugën e tij në adhurim ndaj Allahut të Lartësuar. Ai e meriton padyshim adhurimin në çdo kohë dhe n’a ka obliguar me këtë. “” Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vije bindja e sigurtë (vdekja).”(Kur’an 15:99) Vazhdueshmëria në vepra të mira është […]AGJËRIMI I DITËVE TË SHEVALIT

Na përcillet se i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kush e agjëron muajin e Ramazanit, pastaj e pason atë me agjërimin e gjashtë ditëve të muajit Sheval konsiderohet si të ketë agjëruar të tërë kohën.”  Këtë hadith e shënon Imam Muslimi, nr. 2750, 2751, 2752, Ebu Davudi, nr. 2433, Tirmidhiu, nr. 759, Nesaiu, Ibën […]
ZEQATI I FITRAVE

Lavd-falënderimi i takon vetëm se Allahut, i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e Ramazanit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e agjëruesve dhe shëmbëlltyrën e shpenzuesve dhe modelin e të devotshmëve Muhamedin birin e Abdullahit dhe robin e Allahut. […]DHJETË DITËT E FUNDIT TË MUAJIT RAMAZAN

O ju muslimanë, keni frikë Allahun dhe dijeni se jeni në prag të dhjetëshit të begatshëm të fundit të muajit të Ramazanit. Këto ditë Allahu, azze ue xhel, këto ditë veçoi me vlera dhe shpërblime të mëdha dhe mirësi të shumta. Prej veçorive të këtyre ditëve është se Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, në këto […]DURIMI SI RRUGË DREJT SHPËRBLIMIT TË MADH

Ramazani është muaji i durimit. Durimi, siç ka ardhur në një hadith, është sinonim i Ramazanit. Nesaiu transmeton në Sunen se Pejgamberi [alejhis salatu ves selam] ka thënë: Agjërimi i muajit të durimit dhe tri ditëve nga çdo muaj llogaritet agjërim i tërë kohës.”[1] Ramazani me adhurimet e tij arrin të reflektojë durimin dhe esencën e […]A AGJËRON NEFSI?

Fillimisht dhe para se të jepja përgjigjen, do të doja të parashtroj një pyetje: Shkencërisht, si mund ta definojmë nefsin? Nefsi është një sistem idesh dhe bindjesh, rezultat i të cilave janë ndjenjat që jetës i japin ngjyrë lumturie ose dëshpërimi, e që rrjedhimisht reflektojnë në sjellje, gjeste dhe veprime, që përcaktohen nga vullneti dhe […]

KUR RAMAZANI NEGLIZHOHET

Një pjesë e shoqërisë kanë zgjedhë t’i përkushtohen mu në këtë muaj të bekuar televizorit e kompjuterit, rrjeteve sociale si facebook, twitter etj, ndërsa qoftë edhe një natë të vetme nuk i mbyllin këto mjete që ia lodhin e skuqin sytë, për t’u freskuar me abdes e namaz nate që do t’ia hapte gjoksin e pushonte […]