AGJËRIMI I DITËVE TË SHEVALIT

Na përcillet se i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kush e agjëron muajin e Ramazanit, pastaj e pason atë me agjërimin e gjashtë ditëve të muajit Sheval konsiderohet si të ketë agjëruar të tërë kohën.”  Këtë hadith e shënon Imam Muslimi, nr. 2750, 2751, 2752, Ebu Davudi, nr. 2433, Tirmidhiu, nr. 759, Nesaiu, Ibën […]
SYNETET E FITËR BAJRAMIT

Së pari e lus Allahun ashtu siç na mundësoi që ta arrijmë muajin e Ramazanit dhe na ndihmoi në agjërimin e tij, të na i pranon të gjitha adhurimet tona se Ai me të vërtetë është Bujar dhe Fisnik. Prej çështjeve që e meritojnë t’i rikujtojmë gjatë përfundimit të këtij muaji të bekuar janë edhe […]ZEQATI I FITRAVE

Lavd-falënderimi i takon vetëm se Allahut, i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e Ramazanit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e agjëruesve dhe shëmbëlltyrën e shpenzuesve dhe modelin e të devotshmëve Muhamedin birin e Abdullahit dhe robin e Allahut. […]DHJETË DITËT E FUNDIT TË MUAJIT RAMAZAN

O ju muslimanë, keni frikë Allahun dhe dijeni se jeni në prag të dhjetëshit të begatshëm të fundit të muajit të Ramazanit. Këto ditë Allahu, azze ue xhel, këto ditë veçoi me vlera dhe shpërblime të mëdha dhe mirësi të shumta. Prej veçorive të këtyre ditëve është se Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, në këto […]
KUR RAMAZANI NEGLIZHOHET

Një pjesë e shoqërisë kanë zgjedhë t’i përkushtohen mu në këtë muaj të bekuar televizorit e kompjuterit, rrjeteve sociale si facebook, twitter etj, ndërsa qoftë edhe një natë të vetme nuk i mbyllin këto mjete që ia lodhin e skuqin sytë, për t’u freskuar me abdes e namaz nate që do t’ia hapte gjoksin e pushonte […]QËLLIMET E AGJËRIMIT

Veprimet e adhurimit të cilat muslimanët i praktikojnë bëhen që të arrijnë qëllime dhe dobi të caktuara, dhe Allahu do për robërit e Tij që të fitojnë dituri për to dhe t’i kuptojnë ato dhe që t’i realizojnë ato. Në mesin e këtyre veprimeve të adhurimit është edhe agjërimi që bëhet në muajit hënor të […]
GJËRA QË DUHET T’I DISH PËR AGJËRIMIN

Allahu, subhanehu ue teala, thotë: “O  besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat”. (Bekare 183). I Dërguari, salallahu alejhi ue selem, na rrëfen se Allahu ka thënë: “Çdo punë e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit. Ai është për Mua dhe […]