PËRGËZIMI PËR ARDHJEN E MUAJIT RAMAZAN

O ju musliman, frikojuni Allahut dhe falënderoni shumë Atë nëse ua mundëson që ta arrini muajin e Ramazanit dhe kërkoni prej Tij që t’ju begaton e ta shfrytëzoni këtë muaj në agjërim, namaze vullnetare dhe adhurime tjera. Ramazani është sezon i madhërishëm dhe mejdan i gjerë në veprimin e mirësive dhe faljen e gjynaheve. Njiheni […]KUJDES NGA VJEDHËSIT E RAMAZANIT!!

1.Televizioni: Ky është vjedhës i rrezikshëm. Në të ka emisione, dhe programe, dhe seriale, që ta prishin agjërimin apo t’i pakësojnë shpërblimet! 2. Tregjet dhe shitoret: Ky vjedhës është i rrezikshëm në vjedhjen e të hollave dhe pasurisë pa llogari. Para se të zbresësh në treg përcaktoje qëllimin e shkuarjes tënde që mos të biesh […]DISA GABIME QË VEPROHEN GJATË RAMAZANIT

1. Braktisja e lutjes së pranuar para namazit të akshamit. 2. Vonimi i iftarit derisa të kryhet ezani (prej sunetit është përshpejtimi i tij). 3. Falja e namazit të akshamit në shtëpi dhe jo në xhami me xhemat. 4. Teprimi në ushqim dhe pije. 5. Humbja e kohës në gjëra të kota në mes dy […]PARA MUAJIT RAMAZAN

– Kërkoj falje nga tri gjëra: 1. Nëse e zemërova dikë. 2. Nëse e dëmtova dikë. 3. Nëse e ngushtova dikë. – I falënderoj tre njerëz: 1. Atë që tek ai kam respekt. 2. Atë që kishte durim me mua. 3. Atë që bën dua për mua kur jam larg tij. – Ua fali tre […]PROGRAMI I AGJËRUESIT NË RAMAZAN

Të nderuar vëllezër musliman, Ky program nuk është detyrues për askënd, por është një ide se si ta shfrytëzon një musliman një ditë prej ditëve të muajit të Ramazanit në adhurim të Allahut të Madhëruar. Para agimit – imsakut – Muslimani është e pëlqyer të falë namaz nate edhe në rast se ato janë vetëm […]AGJËRIMI I DITËVE TË SHEVALIT

Na përcillet se i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kush e agjëron muajin e Ramazanit, pastaj e pason atë me agjërimin e gjashtë ditëve të muajit Sheval konsiderohet si të ketë agjëruar të tërë kohën.”  Këtë hadith e shënon Imam Muslimi, nr. 2750, 2751, 2752, Ebu Davudi, nr. 2433, Tirmidhiu, nr. 759, Nesaiu, Ibën […]
SYNETET E FITËR BAJRAMIT

Së pari e lus Allahun ashtu siç na mundësoi që ta arrijmë muajin e Ramazanit dhe na ndihmoi në agjërimin e tij, të na i pranon të gjitha adhurimet tona se Ai me të vërtetë është Bujar dhe Fisnik. Prej çështjeve që e meritojnë t’i rikujtojmë gjatë përfundimit të këtij muaji të bekuar janë edhe […]ZEQATI I FITRAVE

Lavd-falënderimi i takon vetëm se Allahut, i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e Ramazanit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e agjëruesve dhe shëmbëlltyrën e shpenzuesve dhe modelin e të devotshmëve Muhamedin birin e Abdullahit dhe robin e Allahut. […]DHJETË DITËT E FUNDIT TË MUAJIT RAMAZAN

O ju muslimanë, keni frikë Allahun dhe dijeni se jeni në prag të dhjetëshit të begatshëm të fundit të muajit të Ramazanit. Këto ditë Allahu, azze ue xhel, këto ditë veçoi me vlera dhe shpërblime të mëdha dhe mirësi të shumta. Prej veçorive të këtyre ditëve është se Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, në këto […]